David Mayor

profileimage

TDI Full cave instructeur
TDI Cave sidemount instructeur
TDI Tech Instructeur
TDI Advanced Trimix instructeur

UTD Rec Instructeur
UTD Essentiel Instructeur
UTD Sidemount Instructeur
UTD Over Head Protocol Instructeur

CMAS Cave instructeur
CMAS Advanced trimix instructeur
PADI STAFF instructeur
CMAS 2* Instructeur